Έναρξη & Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων

Η οικονομική κρίση, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισής της, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον επιχειρηματικό κλάδο. Η αύξηση της φορολογίας σε συνδυασμό με την πτωτική συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού δυσχεραίνει την λειτουργία των υπαρχουσών  επιχειρήσεων κι αναστέλλει την σύσταση νέων.

Η Εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των νέων επιχειρηματιών, παρέχει νομικές συμβουλές επί θεμάτων που άπτονται της έναρξης νεοφυών εταιρειών όπως

  • ποια η πιο κατάλληλη εταιρική μορφή ανά περίπτωση,
  • ποιο είδος εταιρείας φορολογείται λιγότερο
  • κι επί θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την λειτουργία τους (εμπορικές συμβάσεις, περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού κ.τ.λ.).

Σχετική Αρθρογραφία