Επενδυτικά Προγράμματα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων συμβουλεύουμε σχετικά με κατάλληλα επενδυτικά προγράμματα και μεριμνούμε τόσο για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε αυτά όσο και για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους, μέσω της μεγιστοποίησης του κέρδους, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας υπαγωγής.

Ενδεικτικά μνημονεύεται το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» που αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σχετική Αρθρογραφία