Μεταθέσεις

Βασικότερη αιτία των διαφορών που προκαλούνται μεταξύ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και της Διοίκησης συνιστούν οι υπηρεσιακές μεταβολές (τοποθέτηση, μετακίνηση, μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση).Από αυτές, κρισιμότερη θεωρείται η μετάθεση, η οποία ενίοτε λαμβάνει χώρα άνευ αιτήσεως του διοικούμενου και προκαλεί αντιδράσεις όταν κριθεί «δυσμενής» ή/και λαμβανόμενη παρατύπως.

Στόχος της Εταιρείας μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μέσω της αξιοποίησης, πρωτίστως, των ένδικων βοηθημάτων που παρέχει ο νόμος (Αίτηση θεραπείας ή Ιεραρχική Προσφυγή, Ειδική Διοικητική Προσφυγή ή Ενδικοφανής Προσφυγή, Αναφορά),  κι αν αυτά δεν τελεσφορήσουν, μέσω της δικαστικής οδού (Αίτηση Ακυρώσεως, Προσφυγή).

Σχετική Αρθρογραφία